user_mobilelogo

 

ASP a.s.

 

patří k významným společnostem vyvíjejícím komplexní software pro operativní,

finanční řízení real estate portfolia a majetku obecně.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze
 
 
O UNIVERZITĚ
 
Česká zemědělská univerzita v Praze oslavila v roce 2006 sté výročí.
Vlastní historie školy počíná zřízením zemědělského odboru při České vysoké škole technické (ČVŠT) v r. 1906.
V rámci poválečných reforem, týkajících se též školství, došlo k změně struktury ČVŠT. Dosavadní zemědělský odbor byl přeměněn v r. 1920 na Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství (VŠZLI) Českého vysokého učení technického (ČVUT).
Dne 8. července 1952 byla vládním nařízením z dosavadní VŠZLI při ČVUT zřízena samostatná Vysoká škola zemědělská
v Praze. V prvé polovině šedesátých let se celá pražská VŠZ přestěhovala do nově budovaného areálu v Suchdole u Prahy. Lze podotknout, že jeho výstavba dodnes pokračuje a že záměr výstavby důstojného učiliště pro několik tisíc studentů byl
od samého počátku velkorysý.
Od l. ledna 1995 byla VŠZ na základě zákona 192/1994 Sb. transformována na Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
 
 
PROBLÉM
 
V ČZU neexistuje systém pro Facility management (dále jen FM). Z tohoto důvodu nelze efektivně řídit procesy souvisejí
s podporou hlavní činnosti univerzity, tedy výuky a výzkumu. Jedná se hlavně o sledování údržby budov, spotřeby energií, údržby zeleně, rezervačních systémů, bezpečnosti staveb, atd. Vzhledem k tomu, že není k dispozici jednotná evidence pasportu staveb, nelze tedy úlohy pro FM zavádět do praxe.
Na základě konstatování tohoto stavu, ČZU rozhodla v roce 2004 zakoupit systém GTFacility a stanovila etapy jeho zavádění.

etapa (r. 2004 - 2005)
- implementace modulu Pasport
- digitalizace a pasportizace budov v areálu Suchdol (fakulty, koleje, rektorát, informační centrum)

etapa (r. 2006)
- implementace modulu Údržba
- implementace modulu Energie
- implementace modulu Zeleň
- propojení systému GTFacility s ekonomickým systémem Magion
- digitalizace mapy areálu Suchdol
- dokončení digitalizace budov (garáže, sklady, pomocné prostory)

etapa (r. 2007 a dále)
- pasportizace a digitalizace zeleně (určeno i pro výukový program)
- implementace modulu Hardware
- implementace ostatních modulů pro sledování dalších procesů a nákladovosti staveb
 
Řešení
Po implementaci modulu Pasport byla zahájena příprava realizace 1. etapy digitalizace budov areálu Suchdol. Pro subdodávku prací uzavřela ASP, a.s. se společností Indess, s.r.o. dohodu o zaměření a digitalizaci budov. Výsledkem je, že jsou hlavní budovy areálu ( fakulty, koleje, rektorát, informační centrum) zpracovány do úplné digitální podoby. Dokumentace obsahuje všechny stavební prvky. Všechny zbývající objekty (garáže, sklady, pomocné prostory) budou digitalizovány částečně (vytvořena pouze vrstva Ploch). Dílo obsahuje i aktuální číselník místností.
V přípravě je i digitalizace mapy areálu Suchdol, která bude propojena s dokumentací budov a bude obsahovat zákresy inženýrských sítí, parkovací plochy, komunikace, chodníky, ortofoto vrstvu a v budoucnu i zeleň.
V červnu 2006 proběhla implementace modulů Údržby (bude zkušebně testováno v budově Rektorátu) a modulu Energie, který se stane významnou komponentou systému v oblasti sledování spotřeby energií a energetické zátěže staveb.
 
Cílem projektu je
bodzavést do praxe FM systém pro sledování a vyhodnocování procesů
bodpostupné doplňování dat o konstrukcích staveb a jejich vybavení
bodpropojení systému s personálním systémem a tím sledování a plánování obsazenosti ploch lidmi a útvary
bodsledování spotřeby energií
bodrozbory nákladů staveb
bodzlepšení organizace správy areálu (údržba, zeleň)
bodoptimalizace využitelnosti prostorů areálů
 
Přínos řešení
bodsdílení informací o stavbách v jednom prostředí
bodvýhoda práce s výkresovou dokumentací v digitální podobě
bodmožnost rozšiřovat moduly systému dle specifických požadavků fakult
bodkontrola procesů souvisejících s náklady po budovách, fakultách, útvarech