user_mobilelogo
ČSOB, a.s.
 
 
O SPOLEČNOSTI
 
Československá obchodní banka, a.s. je nejsilnější, nejstabilnější a nejvýkonnější bankou nejen v ČR, ale v celém regionu střední a východní Evropy. Je univerzální obchodní bankou založenou v roce 1964 známá svou dlouholetou zkušeností v oblasti financování obchodu, zahraničního platebního styku a devizových operací. Po úspěšné privatizaci, kdy se největším vlastníkem stala belgická banka KBC spolu s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní finanční korporace ze skupiny Světové banky, dále dynamicky rozvíjí své služby s jediným cílem - uspokojovat stávající i budoucí potřeby svých klientů. Po akvizici Investiční a poštovní banky vlastní i síť někdejší Poštovní spořitelny.
 
PROBLÉM
 
V ČSOB po provedení akvizice Investiční a poštovní banky bylo nutné v oblasti centrálních (nebankovních) služeb co nejrychleji řešit otázky integrace informačních systémů, měnit organizační schémata, zajistit stěhování zaměstnanců a přesuny majetku.
To vše bez narušení činností souvisejících s poskytování bankovních služeb.
Na řešení tohoto velmi obtížného úkolů se podílelo desítky osob, které potřebovali pro své rozhodování aktuální informace o umístění majetku a lidech. Ke stěhování lidí byl vypracován a realizován projekt IRAP. Problém byl v tom, že nejdříve bylo nutné sjednotit majetkové evidence a získat přehled o všech objektech banky, patrech a místnostech. Dále se řešily otázky jednotné evidence smluvních vztahů a dodavatelů služeb, aby nedocházelo k prodlevám placení za dodané služby. Bylo také nutné fyzicky převzít objekty a jejich technické dokumentace.
Nejen pro řešení těchto úloh byl v ČSOB implementován systém GTFacility.

Řešení
Analýza řešení byla zahájena v listopadu 2000 a začátek provozu byl v březnu 2001. V systému GTFacility byli nejdříve naplněny evidence budov, podlaží a místností. Bylo prováděno propojení staveb se scanovanými dokumenty smluv, dodatků, příloh a faktur a dalších dokladů o stavbách. Byla revidována evidence obchodních partnerů. K modulům Stavby a Smlouvy byly postupně doplňovány moduly Stěhování, Technologie, Měření, Kopírky, Odpady, Správa a provoz. Byla provedena pilotní digitalizace objektů Anglická a Pankrác k prověření možnosti modelování stěhování osob přímo ve výkresových dokumentacích. Připravuje se implementace modulu Monitoring nákladů.
V současnosti pracuje se systémem 400 uživatelů.

Přínos řešení
bodzavedení systému pro aktualizaci ploch místností s účastí cca 150 uživatelů
bododstranění penalizací a urgencí plateb za dodané služby zavedením platebního kalendáře
bodzavedení jednotného systému evidence smluv a partnerů
bodimplementace modulu pro výpočet nájemného, splátkových kalendářů a tvorby platebních příkazů
bodsjednocení technické evidence staveb v ČR a SR
bodmožnost centrálního sledování odečtů odběru energií pořízených v regionech
bodzavedení jednotné evidence kopírovacích strojů s hodnocením efektivity jejich využívání
bodzavedení evidence odpadového hospodářství