user_mobilelogo
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 
 
O SPOLEČNOSTI
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ( dále jen VZP ČR) byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. s účinností
od 1.1.1992. VZP ČR provádí veřejné zdravotní pojištění v souladu s platnými právními předpisy. VZP ČR je právnickou osobou,
v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. VZP ČR zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a úhradu zdravotní péče z prostředků zdravotního pojištění
a další činnosti, které jí umožňuje zákon. VZP ČR vede registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, je správcem zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.
Sídlo VZP ČR je 130 00 Praha 3, Orlická 4/2020.
 
 
PROBLÉM
 
VZP ČR bylo v roce 2004 nabídnuto řešení pasportizace majetku a jejího dalšího využití ke sledování ekonomických ukazatelů, investic a obsazenosti ploch budov. V návaznosti na to bylo potřeba vyřešit i efektivní řízení údržby budov.
Pokud chtěl někdo získat souhrnné základní technické informace o budovách, existoval pouze v papírové verzi katalog staveb VZP ČR. Zde byly uvedeny např. výměry užitkových ploch, počty zaměstnanců, pojištěnců, data o rekonstrukcích a plánované náklady na opravy budov. VZP ČR má 80 územních pracovišť a bylo potřeba centrálně zajistit aktualizaci výměr ploch.
To mělo návaznost i na ekonomický systém VEMA, kde se kromě jiného sleduje umístění hmotného majetku. Bylo tedy potřeba vyřešit aktualizaci číselníku místností v jednotném prostředí jako základní informační zdroj i pro ostatní systémy.
K dispozici jsme měli kromě katalogu staveb, výstupu ze systému VEMA i papírové výkresové dokumentace budov, abychom mohli zahájit plnění prací.
 
Řešení
Nejdříve byla provedena částečná digitalizace výkresových dokumentací, kde byla vytvořena vrstva ploch. Tím vznikl i seznam ploch uvedený v dokumentaci. Následně se digitalizovaná dokumentace umístila do systému GTFacility a zveřejnila na všechna územní pracoviště. Tak byl zahájen proces kontroly aktuálnosti stávajících stavebních dokumentací, které se postupně v systému opravovali. Zároveň s tím se prováděla aktualizace evidence umístění majetku v systému VEMA.
Na řadu pak přišla i evidence umístění osob. Systém umožňuje na každém územním pracovišti umisťovat osoby, takže se tyto informace okamžitě dostanou do jiných aplikací (VEMA, telefonní seznam).
V současnosti pracuje se systémem 160 uživatelů.
 
Přínos řešení

bodzavedení systému pro aktualizaci technických dat staveb, číselníku místností s účastí cca 100 uživatelů

boddigitalizace projektových dokumentací a jejich zveřejnění pro uživatele v územních pracovištích

bodzavedení systému pro umísťování osob přímo v územních pracovištích

bodimplementace modulu Údržba a Stěhování osob

bodmožnost tvorby tématických map s rozmístěním útvarů

boddigitalizace katalogu staveb

bodporovnání efektivity využitelnosti užitných ploch budov v jednotlivých krajích v návaznosti na investiční záměrech

bodaktuální podklady pro management VZP ČR o technickém stavu a využívání budov