user_mobilelogo

 

ASP a.s.

 

patří k významným společnostem vyvíjejícím komplexní software pro operativní,

finanční řízení real estate portfolia a majetku obecně.

 

Slovenský plynárenský průmysl, a. s.
 
 
O SPOLEČNOSTI

Hlavním předmětem činnosti Slovenského plynárenského průmyslu, a. s. je:
  • tranzitní přeprava zemního plynu
  • distribuce, rozvod a úprava zemního plynu a jeho dodávky odběratelům
  • nákup a prodej zemního plynu
Pro Slovenskou republiku to znamená zabezpečení plynulé, bezpečné distribuce a dodávky zemního plynu pro tuzemské odběratele, pro evropský plynárenský průmysl zabezpečení plynulé a bezpečné přepravy zemního plynu z Ruské federace na evropský trh.
Mezi nejdůležitější aktiva SPP, a.s. patří vlastnictví tranzitního plynovodu a jediné distribuční sítě v SR.
 

PROBLÉM

Divize správy majetku a služeb v SPP nemá žádný komplexní informační systém pro správu rozsáhlého majetku a řízení podpůrných procesů, které souvisejí s hlavní činnosti SPP, tedy tranzitu, distribuce, nákupu a prodeje zemního plynu. SPP potřebuje získat komplexní FM systém integrovatelný do stávající IT infrastruktury s hlavním důrazem na integraci na ERP systém SAP a centrální servis-desk systém CA.
ASP. zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele FM systému GTFacility v roce 2004. Zavedení FM systému do tak velké společnosti v časově krátkém termínu do konce roku 2005 vyžadovalo nasazení desítek lidí, dobrou organizaci a hlavně včasné plnění harmonogramu úloh podle projektu.
 
Zadání pro implementaci
 
bodpasportizace rozsáhlého komplexu areálu, budov a parcel na území celé Slovenské republiky jak na textové tak na grafické (CAD/GIS) úrovni
bodvytvoření technologického pasportu budov (centrální evidence technické dokumentace staveb)
bodevidence zeleně (exteriér interiér) a management činností pro jejich údržbu
bodevidence parkovacích míst a management jejich přidělování, obsazenosti a kontroly
boddefinovat obsazenost prostor resp. rentabilitu jejich využívání
bod„lease management" budov (nájmy/ pronájmy, koupě/prodej)
bodsledování nákladovosti staveb
bodsběr/centrální evidence/kontrola všech požadavků – činností pro správy:
bodnasazení dispečerského systému pro sběr a řešení incidentních požadavků ¨
boddispečerský systém pro řešení nutných činností plánované údržby¨
bodon-line propagace a kontrola řešení požadavků vůči externím dodavatelům správy
bodEnergetický management, prostorový monitoring energetické spotřeby a jeho optimalizace
 
Průběh řešení

Pasportizace.
Po implementaci modulů Pasport a CAD byla zahájena příprava digitalizace budov a areálů ve všech lokalitách Slovenské republiky. ASP řídila tento rozsáhlý projekt pasportizace zpracování výkresové dokumentace, fyzickou kontrolu a zaměřování na území celé Slovenské republiky.
Následně byl zpracovaný pasport technologii v budovách SPP. CAD/GIS výkresová dokumentace byla na úrovni grafických objektů místností – technologii - parcel propojená s textovým pasportem těchto objektů

 
HelpDesk - sběr, realizace a kontrola všech činností – požadavků správy majetku.
V propojení na CA - zavedený systém Helpdesku – byl nasazený systém sběru a realizace všech incidentních požadavků správy majetku. (během 3 měsíců jeho provozu bylo registrováno 1800 nahlášených požadavků z celé SPP, což činí v průměru 30 incidentů denně).
Současně byl nasazený systém generování činností pravidelné údržby (plánované opravy, údržba, ..) a jejich následného řešení a kontroly. Bylo zřízených několik dispečerských (v dělení podle jednotlivých regionů a typů požadavků) pracovišť pro řízení řešení požadavků na území celého Slovenska.
 
Energetický management.
V procesu zavádění modulu energii byly zmapovány všechny odběrná místa jednotlivých typů energii. Byl zavedený systém managementu odpočtů jednotlivých měřidel a jejich výměny. Systém kontrolingu (finančního i operačního) spotřeby elektřiny byl propojen a vytváří komplementaritu na l kontrolingový CO modul systému SAP.
 
Prostorový management – stěhování.
Propojením na HR modul SAP získal systém aktuální data osob a organizační struktury SPP. Ve vazbě na aktuální číselník místností (umístění osob) systém umožňuje:
bodmonitorovat a optimalizovat dislokace útvarů a osob
bodnavrhovat a řídit procesy stěhování osob a útvarů, vznikajících v důsledku organizačních změn a restrukturalizace SPP
 
Lease management
Na bázi přesných pasportů budov, místností a parcel byl zavedený systém evidence smluv nájmu/pronájmu a koupě/prodeje , provázaných na relevantní objekty. Systém ze smluv generuje a kontroluje realizaci jednotlivých finančních transakcí a v propojení na FI, SD, MM moduly SAP poskytuje reálné asset management údaje provozu těchto objektů.
 
Propojení a integrace na systém SAP.
V rámci implementace bylo realizované na úrovni BAPI rozhraní SAP on-line obousměrné propojení na všechny relevantní moduly SAP. Jejich strukturu a koncept propojení znázorňuje následné schéma.
 
SPP obr
 
 
SOUHRN
Organizace: Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Lokalita: Bratislava, Slovensko

Facility fakta: Na území Slovenska kolem 600 budov, 20 000 místností, 100 000 technológii, řešení 1000 incidentů/činností měsíčně

Nasazené moduly GTFacility:
• pasport, CAD-GIS , technologie,
• úklid, zeleň, deratizace/dezinsekce, parkování
• prostorový management, stěhování
• helpDesk, plánovaná údržba
• energetický management, Lease management

Nástroje implementace:
• pasportizace, CAD/GIS datové plnění
• IT infrastrukturní analýza
• propojení na SAP, CA systémy SPP

Dosažené operační výhody:
o aktualizace technické dokumentace staveb, výhoda práce s výkresovou dokumentací v digitální podobě
o centrální management incidentní a plánované údržby
o centrální management sledování spotřeby a výroby energií
o kontrola procesů souvisejících s náklady po budovách, lokalitách a regionech

Další rozvoj systému:
o implementace modulu inventarizace, likvidace a pohybů majetku
o Implementace modulu TelIT (správa PC a telefonů)
o Implementace modulu FM kontrolingu

GTFacility integrace:
SAP R3, CA, centrální katastr SR, on-line integrace na externí dodavatele služeb správy a údržby budov