user_mobilelogo
RWE Transgas, a. s.
 
 
O SPOLOČNOSTI
 
Hlavným poslaním spoločnosti RWE Transgas, as je nákup a predaj zemného plynu pre potreby odberateľov v Českej republike a ďalej tranzitná preprava zemného plynu pre zahraničných partnerov. Nezastupiteľnou činnosťou Transgas a.s. je tranzitná preprava ruského zemného plynu do krajín západnej Európy, najmä Nemecka a Francúzska. Tranzitné sústava Transgas, ktorej dĺžka bola na konci roka 1998 takmer 2400 km, je dôležitou súčasťou európskej plynovodnej siete. Začiatkom mája 2002 roku vydal Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže súhlasné stanovisko k predaju akcií Transgas, as a regionálnych plynárenských distribučných spoločností, vlastnených doteraz FNM SR, nemeckej spoločnosti RWE Gas AG.
 
 
PROBLÉM
 
V spoločnosti RWE Transgas, a.s. potrebovali systém pre technickú evidenciu neplynárenské stavieb. Požiadavka bola kladená nielen na vytvorenie podrobného pasportu budov ústredia a vybraných prevádzok s rozšírením o výkresovú dokumentáciu, ale aj na prepojenie pasportu so systémom SAP, v ktorom bolo potrebné aktualizovať umiestnenie majektu.
Cieľom bolo zjednodušiť riadenie správy majektu a získanie podrobných informácií o vybavení budov.

Riešenie
Boli Implementované moduly Pasport, Pozemky, Technológia a Inventár. Realizované bolo prepojenie modulu Pasport so systémom SAP. Číselník miestností v systéme GTFacility sa stal pre systém SAP zdrojovou databázou využívanou v module Inventár. Modul Inventár je určený pre sťahovanie majetku a jeho likvidáciu.
ASP zaistila aj digitalizáciu papierovej dokumentácie areálov a stavieb centrály Limuzská, Belgická a prevádzok Piesok, Brno a Louny. CAD výkresy obsahujú vrstvy stavebných konštrukcií, plôch miestností, silnoprúdové a slaboprúdové komponenty, vodovodné uzávery, kanalizačné výpuste, uzávery plynu, jednotky klimatizácie a VZT, vykurovacie telesá.

Prínos riešenia
zefektívnenie aktualizácie účtovné evidencie majetku SAP s podporou užívateľov, ktorí nemajú prístup do SAP
Výstupy systému poskytujú prehľady:
bodo užívaní plôch osobami,
bodinventarizačné karty so zoznamom inventára v miestnosti,
bodreporty o technickom vybavení miestností,
bodtematické mapy sa zoznamy útvarov a osôb v miestnostiach
boddigitalizácie papierových dokumentáciou a ich prepojenie s účtovnou evidenciou majetku vedenom v SAP