user_mobilelogo
ČSOB, a.s.
 
 
O SPOLOČNOSTI
 
Československá obchodná banka, a.s. je najsilnejšou, najstabilnejšou a najvýkonnejší bankou nielen v SR, ale v celom regióne strednej a východnej Európy. Je univerzálnou obchodnou bankou založenou v roku 1964 známa svojou dlhoročnou skúsenosťou v oblasti financovania obchodu, zahraničného platobného styku a devízových operácií. Po úspešnej privatizácii, kedy sa najväčším vlastníkom stala belgická banka KBC spolu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná finančná korporácia zo skupiny Svetovej banky, ďalej dynamicky rozvíja svoje služby s jediným cieľom - uspokojovať súčasné aj budúce potreby svojich klientov. Po akvizícii Investičné a poštovej banky vlastní aj sieť niekdajší Poštovej sporiteľne.
 
PROBLÉM
 
V ČSOB po vykonaní akvizície Investičnej a poštovej banky bolo nutné v oblasti centrálnych (nebankových) služieb čo najrýchlejšie riešiť otázky integrácie informačných systémov, meniť organizačné schémy, zabezpečiť sťahovanie zamestnancov a presuny majetku.
To všetko bez narušenia činností súvisiacich s poskytovaním bankových služieb.
Na riešenie tohto veľmi obťažného problému sa podieľalo desiatky osôb, ktoré potrebovali pre svoje rozhodovanie aktuálne informácie o umiestnení majetku a ľuďoch. Pre sťahovanie ľudí bol vypracovaný a realizovaný projekt IRAP. Problém bol v tom, že najprv bolo potrebné zjednotiť majetkovej evidencie a získať prehľad o všetkých objektoch banky, poschodiach a miestnostiach. Ďalej sa riešili otázky jednotnej evidencie zmluvných vzťahov a dodávateľov služieb, aby nedochádzalo k prieťahom platenia za dodané služby. Bolo tiež potrebné fyzicky prevziať objekty a ich technickej dokumentácie.
Nielen pre riešenie týchto úloh bol v ČSOB implementovaný systém GTFacility

Riešenie
Analýza riešenia bola zahájená v novembri 2000 a začiatok prevádzky bol v marci 2001. V systéme GTFacility boli najskôr naplnené evidencia budov, podlaží a miestností. Bolo uskutočňované prepojenie stavieb so scanovanými dokumenty zmlúv, dodatkov, príloh a faktúr a ďalších dokladov o stavbách. Bola revidovaná evidencia obchodných partnerov. K modulom Stavby a Zmluvy boli postupne doplňované moduly Sťahovanie, Technológie, Meranie, Kopírky, Odpady, Správa a prevádzka. Bola vykonané pilotné digitalizácie objektov Anglická a Pankrác preverenia možnosti modelovania sťahovanie osôb priamo vo výkresových dokumentáciách. Pripravuje sa implementácia modulu Monitoring nákladov.
V súčasnosti pracuje so systémom 400 užívateľov.

Prínos riešenia
bodzavedení systému pre aktualizáciu plôch miestností s účasťou cca 150 užívateľov
bododstránenie penalizácií a urgencií platieb za dodané služby zavedením platobného kalendára
bodzavedenie jednotného systému evidencie zmlúv a partnerov
bodimplementácia modulu pre výpočet nájomného, splátkových kalendárov a tvorby platobných príkazov
bodzjednotenie technickej evidencie stavieb v ČR a SR
bodmožnosť centrálneho sledovania odpočtov odberu energií v regiónoch
bodzavedenie jednotnej evidencie kopírovacích strojov s hodnotením efektivity ich využívania
bodzavedenie evidencie odpadového hospodárstva