user_mobilelogo
VUT Brno
 
 
O SPOLOČNOSTI
 
Vysoké učení technické v Brne je najstaršia brnenská vysoká škola. So svojimi takmer 15 tisícami študentov je Vysoké učení technické druhou najväčšou univerzitou v Brne a treťou najväčšou univerzitou v celej Českej republike. V súčasnej dobe do zväzku VUT patrí osem fakúlt. Tradičné študijné odbory poskytované brnenskými fakultami s takmer storočnou históriou - Fakultou stavebné, Fakultou strojného inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií, Fakultou architektúry - boli v posledných rokoch postupne doplnené a obmenené o odbory nové. Vďaka založeniu Fakulty podnikateľskej, Fakulty výtvarných umení, Fakulty managementu a ekonomiky, Fakulty chemickej a od 1.1.2002 novovzniknutá Fakulta informačných technológií sa paleta odborov ešte ďalej rozšírila a teraz ako jediná technická univerzita v našej krajine pokrýva VUT v Brne celé spektrum technických vied : strojárstvo, staviteľstvo, elektrotechniku, architektúru, chémiu, informatiku, podnikanie a manažment, návrhárstvo a dizajn.
 
PROBLÉM
 
Rektorát VUT Brno potreboval systém pre evidenciu pasportov stavieb a schematických zákresov plôch s uvedením čísel miestností. Majetok VUT je členený do lokalít, areálov, útvarov fakúlt a útvarov stredísk. Miestnosti sú charakterizované zaradením a účelom. VUT má k dispozícii CAD zákresy pôdorysov objektov. Na aktualizáciu týchto zákresu potrebuje mať grafický editor, ktorý budú obsluhovať vlastné pracovníci VUT.
 
Riešenie
Súčasťou inštalačného balíka systému GTFacility bol aj grafický editor GTCAD pre editáciu CAD dokumentácie. Bola upravená štruktúra modulu Stavby a vykonaný import dát do GTFacility z pôvodného systému. CAD dokumentácia bola prepojená s pasporty stavieb.
 
Prínos riešenia
bodmožnosť naplňovanie a kontroly naplnenie systému priamo na fakultách
bodopravy zákres stavebných úprav vykonávané v editore GTCAD vlastnými pracovníkmi
bodmožnosť rozširovanie systému o ďalšie moduly