user_mobilelogo
Česká zemědělská univerzita v Praze
 
 
O UNIVERZITE
 
Česká zemědělská univerzita v Prahe oslávi v roku 2006 sté výročie.
Vlastnej histórie školy počína zriadením poľnohospodárskeho odboru pri ČVŠT v r. 1906.
V rámci povojnových reforiem, týkajúcich sa tiež školstva, došlo k zmene štruktúry ČVŠT. Doterajší poľnohospodársky odbor bol premenený v r. 1920 na Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva (VŠZLI) Českého vysokého učení technického (ČVUT).
Dňa 8. júla 1952 bola vládnym nariadením z doterajšej VŠZLI pri ČVUT zriadená samostatná Vysoká škola poľnohospodárska v Prahe. V prvej polovici šesťdesiatych rokov sa celá pražská VŠZ presťahovala do novo budovaného areálu v Suchdole pri Prahe.
Od l. Januára 1995 bola VŠZ na základe zákona 192/1994 Zb. transformovaná na Českú poľnohospodársku univerzitu v Prahe.
 
 
PROBLÉM
 
V ČZU neexistuje systém pre Facility management (ďalej len FM). Z tohto dôvodu nemožno efektívne riadiť procesy súvisiace s podporou hlavnej činnosti univerzity, teda výučby a výskumu. Jedná sa hlavne o sledovanie údržby budov, spotreba energií, údržby zelene, rezervačných systémov, bezpečnosti stavieb, atď. Vzhľadom k tomu, že nie je k dispozícii jednotná evidencia pasportu stavieb, nie je možné úlohy pre FM zavádzať do praxe.
Na základe konštatovania tohto stavu, ČZU rozhodla v roku 2004 zakúpiť systém GTFacility a stanovila etapy jeho zavádzania.

etapa (r. 2004 - 2005)
- Implementácia modulu Pasport
- Digitalizácia a pasportizácie budov v areáli Suchdol (fakulty, koľaje, rektorát, informačné centrum)

etapa (r. 2006)
- Implementácia modulu Údržba
- Implementácia modulu Energia
- Implementácia modulu Zeleň
- Prepojenie systému GTFacility s ekonomickým systémom Magion
- Digitalizácia mapy areálu Suchdol
- Dokončenie digitalizácie budov (garáže, sklady, pomocné priestory)

etapa (r. 2007 a dále)
- Pasportizácia a digitalizácie zelene (určené aj pre výukový program)
- Implementácia modulu Hardware
- iImplementácia ostatných modulov pre sledovanie ďalších procesov a nákladovosti stavieb
 
Riešenie
Po implementácii modulu Pasport bola zahájená príprava realizácie 1. etapy digitalizácie budov areálu Suchdol. Pre subdodávku prác uzavrela ASP a.s. so spoločnosťou Indess, s.r.o. dohodu o zameranie a digitalizáciu budov. Výsledkom je, že sú hlavné budovy areálu (fakulty, koľaje, rektorát, informačné centrum) spracované do úplnej digitálnej podoby. Dokumentácia obsahuje všetky stavebné prvky. Všetky zostávajúce objekty (garáže, sklady, pomocné priestory) budú digitalizované čiastočne (vytvorená iba vrstva Ploch). Systém obsahuje aj aktuálny číselník miestností.
V príprave je aj digitalizácia mapy areálu Suchdol, ktorá bude prepojená s dokumentáciou budov a bude obsahovať zákresy inžinierskych sietí, parkovacie plochy, komunikácie, chodníky, orto-foto vrstvu a v budúcnosti aj zeleň.
V júni 2006 chystáme implementácia modulov Údržby (bude skúšobni testované v budove rektorátu) a modulu Energia, ktorý sa stane významným komponentom systému v oblasti sledovania spotreby energií a energetickej záťaže stavieb.
 
Cieľom projektu je
bodzaviesť do praxe FM systém pre sledovanie a vyhodnocovanie procesov
bodpostupné doplňovanie dát o konštrukciách stavieb a ich vybavenie
bodrepojenie systému s personálnym systémom a tým sledovanie a plánovanie obsadenosti plôch ľuďmi a útvary
bodsledovanie spotreby energií
bodzbory nákladov stavieb
bodzlepšenie organizácie správy areálu (údržba, zeleň)
bodoptimalizácia využiteľnosti priestorov areálov
 
Prínos riešenia
bodzdieľanie informácií o stavbách v jednom prostredí
bodpráca s výkresovou dokumentáciou v digitálnej podobe
bodmožnosť rozširovať moduly systému podľa špecifických požiadaviek fakúlt
bodkontrola procesov súvisiacich s nákladmi po budovách, fakultách, útvaroch