user_mobilelogo
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 
 
O SPOLOČNOSTI

Hlavným predmetom činnosti Slovenského plynárenského priemyslu, as je:
  • tranzitná preprava zemného plynu
  • distribúcia, rozvod a úprava zemného plynu a jeho dodávky odberateľom
  • nákup a predaj zemného plynu
Pre Slovenskú republiku to znamená zabezpečenie plynulej, bezpečnej distribúcie a dodávky zemného plynu pre tuzemských odberateľov, pre európsky plynárenský priemysel zabezpečenie plynulej a bezpečnej prepravy zemného plynu z Ruskej federácie na európsky trh. Medzi najdôležitejšie aktíva SPP, a.s. patrí vlastníctvo tranzitného plynovodu a jedinej distribučnej siete v SR.
 

PROBLÉM

Divízie správy majetku a služieb v SPP nemá žiadny komplexný informačný systém pre správu rozsiahleho majetku a riadenie podporných procesov, ktoré súvisia s hlavnou činnosti SPP, teda tranzitu, distribúcie, nákupu a predaja zemného plynu. SPP potrebuje získať komplexný FM systém integrovateľný do existujúcej IT infraštruktúry s hlavným dôrazom na integráciu na ERP systém SAP a centrálny servis-desk systém CA.
ASP. zvíťazila vo výberovom konaní na dodávateľa FM systéme GTFacility v roku 2004. Zavedenie FM systému do tak veľkej spoločnosti v časovo krátkom termíne do konca roka 2005 vyžiadalo nasadenie desiatok ľudí, dobrú organizáciu a hlavne včasné plnenie harmonogramu úloh podľa projektu.
 
Zadanie pre implementáciu
 
bodpasportizácia rozsiahleho komplexu areálu, budov a parciel na území celej Slovenskej republiky ako na textovej tak na grafickej (CAD / GIS) úrovni
bodvytvorenie technologického pasportu budov (centrálna evidencia technickej dokumentácie stavieb)
bodevidencia zelene (exteriér interiér) a manažment činností pre ich údržbu
bodevidencia parkovacích miest a manažment ich prideľovania, obsadenosti a kontroly
boddefinovať obsadenosť priestorov resp. rentabilitu ich využívanie
bod"Lease management" budov (nájmy / prenájmy, kúpa / predaj)
bodsledovanie nákladovosti stavieb
bodzber/centrálna evidencia / kontrola všetkých požiadaviek - činností pre správy
bodnasadenie dispečerského systému pre zber a riešenie incidentných požiadaviek
boddispečerský systém pre riešenie potrebných činností, plánovanej údržby
bodon-line propagácie a kontrola riešenie požiadaviek voči externým dodávateľom správy
bodenergetický management, priestorový monitoring energetickej spotreby a jeho optimalizácia
 
Priebeh riešenia

Pasportizácia
Po implementácii modulov Pasport a CAD bola zahájená príprava digitalizácie budov a areálov vo všetkých lokalitách slovenské republiky. ASP riadila tento rozsiahly projekt pasportizácie spracovanie výkresovej dokumentácie, fyzickú kontrolu a zameriavanie na území celej slovenské republiky.
Následne bol spracovaný pasport technológii v budovách SPP. CAD / GIS výkresová dokumentácia bola na úrovni grafických objektov miestností - technológiu - parciel prepojená s textovým pasport týchto objektov

 
HelpDesk - zber, realizácia a kontrola všetkých činností - požiadaviek správy majetku.
V prepojení na CA - zavedený systém Helpdesku - bol nasadený systém zberu a realizácia všetkých incidentných požiadaviek správy majetku. (počas 3 mesiacov jeho prevádzky bolo registrovaných 1800 nahlásených požiadaviek z celej SPP, čo činí v priemere 30 incidentov denne). Súčasne bol nasadený systém generovania činností pravidelnej údržby (plánované opravy, údržba, ..) a ich následného riešenia a kontroly. Bolo zriadených niekoľko dispečerských (v delení podľa jednotlivých regiónov a typov požiadaviek) pracovísk pre riadenie riešenie požiadaviek na území celého Slovenska.
 
Energetický manažment.
V procese zavádzania modulu energiu boli zmapované všetky odberné miesta jednotlivých typov energii. Bol zavedený systém manažmentu odpočtov jednotlivých meradiel a ich výmeny. Systém controllingu (finančného i operačného) spotreby elektriny bol prepojený a vytvára komplementaritu na controllingový CO modul systému SAP
 
Priestorový manažment - sťahovanie.
repojením na HR modul SAP získal systém aktuálne dáta osôb a organizačnej štruktúry SPP. Vo väzbe na aktuálny číselník miestností (umiestnenie osôb) systém umožňuje:
bodmonitorovať a optimalizovať dislokácie útvarov a osôb
bodnavrhovať a riadiť procesy sťahovanie osôb a útvarov, vznikajúcich v dôsledku organizačných zmien a reštrukturalizácie SPP
 
Lease management
Na báze presných pasportov budov, miestností a parciel bol zavedený systém evidencie zmlúv nájmu / prenájmu a kúpy / predaja, previazaných na relevantné objekty. Systém zo zmlúv generuje a kontroluje realizáciu jednotlivých finančných transakcií a v prepojení na FI, SD, MM moduly SAP poskytuje reálne asset management údaje prevádzky týchto objektov
 
Prepojenie a integrácia na systém SAP.
V rámci implementácie bolo realizované na úrovni BAPI rozhranie SAP on-line obojsmerné prepojenie na všetky relevantné moduly SAP. Ich štruktúru a koncept prepojenia znázorňuje následné schému.
 
SPP obr
 
 
SÚHRN
Organizácia: Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Lokalita: Bratislava, Slovensko

Facility fakty: Na území Slovenska okolo 600 budov, 20 000 miestností, 100 000 technológií, riešení 1000 incidentov / činností mesačne

Nasadené moduly GTFacility:
•pasport, CAD-GIS, technológie,
• upratovanie, zeleň, deratizácia / dezinsekcia, parkovanie
• priestorový manažment, sťahovanie
• helpdesk, plánovaná údržba
• energetický manažment, Lease management

Nástroje implementácie:
• pasportizácia, CAD / GIS
• IT infraštruktúrne analýza
• prepojenie na SAP, CA systémy SPP

Dosiahnuté operačné výhody:
o aktualizácia technickej dokumentácie stavieb, výhoda práca s výkresovou dokumentáciou v digitálnej podobe
o centrálny management incidentnej a plánovanej údržby
o centrálny management sledovania spotreby a výroby energií
o kontrola procesov súvisiacich s nákladmi po budovách, lokalitách a regiónoch

Ďalší rozvoj systému:
o implementácia modulu inventarizácie, likvidácia a pohybov majetku
o Implementácia modulu TELIT (správa PC a telefónov)
o Implementácia modulu FM kontrolingu

GTFacility integrácia:
SAP R3, CA, centrálne kataster SR, on-line integrácie na externých dodávateľov služieb správy a údržby budov