user_mobilelogo
ČVUT Praha
 
 
O SPOLOČNOSTI
 
História technického školstva v Čechách, je zároveň aj históriou Českého vysokého učení technického a trvá už takmer 300 rokov.
Po roku 1960 malo ČVUT 4 fakulty: Fakultu stavebné, Fakultu strojné, Fakultu elektrotechnickú a dnešné Fakultu jadrovú a fyzikálneho inžinierstva. V roku 1976, ako piata, bola zriadená Fakulta architektúry. Od roku 1993, kedy bola zriadená Fakulta dopravná, má České vysoké učení technické 6 fakúlt a pracoviská a účelové zariadenia s celoškolské pôsobnosťou, ako sú Masarykov ústav vyšších štúdií, Kloknerův ústav, Výpočtové a informačné centrum, Podnikateľské a inovačné centrum, Správa účelových zariadení, vydavateľstvo ČVUT a dnešný Ústav biomedicínskeho inžinierstva. V roku 1995 bolo otvorené detašované pracovisko fakulty dopravné a fakulty jadrovej a fyzikálneho inžinierskej ČVUT v Děčíne. V roku 2002 bolo zriadené Výskumné centrum priemyselného dedičstva a Ústav technickej a experimentálnej fyziky ČVUT.
 
 
PROBLÉM
 
V ČVUT je v ekonomickom systéme FIS vedená centrálne evidencie majetku. Nie je teda sledovaná jednotná evidencia pasportov stavieb. Dokumentácie stavieb sú v papierovej podobe uložené v archívoch. Každá súčasť ČVUT vedie vlastné označovanie miestností teda neexistuje ani jednotná identifikácia miestností. Nie je zavedené prepojenie medzi ekonomickým systémom a pasportom stavieb.
 
Riešenie
ASP dodalo ČVUT systém GTFacility pre sledovanie dokumentácie stavieb (generel) a zavedenie jednotnej evidencie plôch na základe odsúhlasenej číselné rady identifikáciou miestností. V roku 2006 pripravujeme prepojenie dát s tzv. výmeníkom, aby bola zaistená výmena dát číselníku miestnosti s ostatnými komponentmi IS ČVUT. Pasporty stavieb, podlažia a miestností sú postupne naplňované v GTFacility. Evidencie sú členené do 16tich súčastí (rektorát, fakulty, ostatné subjekty). Do konca roka 2005 bola vykonaná digitalizácia 100 budov.
 
Cieľom projektu je
bodpostupné doplňovanie dát o konštrukciách stavieb a ich vybavenie
bodprepojenie miestností s personálnym systémom a tým sledovanie a plánovanie obsadenosti plôch ľuďmi a útvary
bodprepojenie stavieb so zmluvami a inými dokumentmi stavieb
bodevidencia umiestnenia inventára
bodsledovanie nákladov stavieb
 
Prínos riešenia
bodzdieľanie informácií o stavbách v jednom prostredí
bodvýhoda práca s výkresovou dokumentáciou v digitálnej podobe
bodmožnosť rozširovať moduly systému podľa špecifických požiadaviek fakúlt
bodevidencia umiestnenia osôb a majetku
bodvedení štatistiky stavieb a tvorba analýz nákladovosti objektov